Önkormányzat

Jogi tudnivalók az önkormányzatrólNap mint nap találkozunk az önkormányzat fogalmával, azonban sokan nem tudjuk, hogy mit is takar ez valójában.

Az önkormányzás fogalma a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott helyi közösség függetlenül működik, és saját ügyeiben önálló döntési jogosultsággal rendelkezik. A helyi önkormányzatok esetében a fent említetteken túl ez abban nyilvánul meg, hogy a kormány csak ellenőrzési jogkört gyakorolhat felettük. Helyi közügyet csak kivételesen és csak törvény utalhat más szervezet feladat és határkörébe.

Besnyő Község Önkormányzata - mint általában az összes települési önkormányzatok - az alábbi személyekből és szervezetekből áll:

  • Polgármester: Feladata a képviselő-testülettel közösen az adott település irányítása. Meghatározza a hivatal feladatait, előkészíti és végrehajtja a döntéseket. Megszervezi az önkormányzat munkarendjét. Községünk polgármestere 2007 óta Gémesiné Fejes Zsuzsanna.
  • Alpolgármester: Feladata a polgármester helyettesítése, munkájának segítése. Az alpolgármestert a polgármester javaslatára a képviselő-testület választja titkos szavazással. Besnyőn jelenleg Nagyné Farcalasz Vasziliki tölti be ezt a posztot.
  • Képviselő-testület: Feladatköre szerteágazó. Az önkormányzati ügyek szabályozása (rendeletalkotás), a helyi adófajták és annak mértékének meghatározása, az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogok gyakorlása is a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A 2010-es választás óta 6 fővel működik a testület, tagjai: Andrási József, Boros József, Kovács Péter, Nagyné Farcalasz Vasziliki, Petkes András és Sólyom Balázs.
  • Bizottságok: Közreműködnek az önkormányzati feladatok megvalósításában. Különösen jelentős szerepük a döntés előkészítésben, a döntések végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében. Tagjaik nagyrészt a képviselő testület tagjai, de lehetnek tagjai nem képviselők is. Községünkben a 2010-es törvényi változások értelmében csökkent a képviselő-testület taglétszáma, így csak a pénzügyi bizottság működik állandó szervként. Emellett - szükség esetén - eseti bizottságokat állítanak fel a képviselők.
  • Jegyző: a polgármesteri hivatal közigazgatási vezetője. Községünknek jegyzője 2009. október 1. óta dr. Bugyi Katalin.

Az önkormányzat feladatai:

Besnyő Község ÖnkormányzataA helyi önkormányzat a törvények keretei között, saját felelősségére, önállóan szabályozza és igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Az önkormányzat a közügyek intézése során kötelező és önként vállalt feladatokat lát el. A kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás minden önkormányzat kötelessége, nagyságától, teherbíró képességétől függetlenül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden önkormányzatnak gondoskodnia kell arról, hogy a lakosok hozzájussanak a törvényben felsorolt szolgáltatásokhoz.

A kötelezően ellátandó feladatokat az alábbi csoportokba sorolhatjuk:

  • a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása: Besnyőn az önkormányzat költségvetése nem tesz lehetővé nagy mértékű fejlesztéseket. A beruházások nagyrészt pályázati forrásból valósulhatnak meg. A képviselő-testület és a hivatal dolgozói folyamatosan dolgoznak újabb források elnyerésén, így közúthálózatunkat is csak ilyen támogatások segítségével lesz lehetőségünk felújítani. Szerencsések vagyunk, hogy gyermekorvos, háziorvos, fogorvos és védőnő is elérhető községünkben. A Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központnak köszönhetően érhető el az ügyeleti szolgáltatás és számos vizsgálat miatt sem kell Dunaújvárosig utaznia a helyi lakosoknak.
  • a közhatalom gyakorlása: önálló jegyzővel rendelkezik Besnyő, aki teljes munkaidőben intézi a község ügyeit. Ő adja ki a szükséges engedélyeket, közreműködik vállalkozások létrehozásában, de szabálysértési ügyekben is ő fogja idézni az elkövetőt. Panaszainkat kivizsgálja, és törvényes megoldást kínál rá.
  • szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtése: talán ez a legnehezebb feladat, de megfelelő, szigorú gazdálkodással, odafigyeléssel, együttműködéssel megvalósítható az intézmények fenntartása, működtetése. Az önkormányzat a saját költségvetéséből és dolgozói által garantálja a feladatok ellátását.

A kötelező feladatokon túl természetesen Besnyő Község Önkormányzata is számos olyan feladatokat vállal, amelyek ellátása nem tartozik kizárólagosan hatáskörébe. Gondoljunk csak a rendezvényekre (falunap, szüreti felvonulás), az iskolai, óvodai étkezésbe való nagy mértékű közreműködésre, a 65 felettieknek juttatott karácsonyi támogatásra, a játszótér megvalósítására vagy a helyi civilek talán példa nélküli mértékű támogatására.